Esittely

Tiibetin lääketiede on muinainen ja aikojen kuluessa testattu lähestymistapa kehon, mielen ja henkisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa terveydenhoidossa. Ihmisten terveyden tasapainottamisen ajatuksen ytimessä ei ole vain kehon fyysinen osa, vaan myös mieliin tai henkeen liittyvä psyko-emotionaalinen tila. Viimeksi mainittu vaikuttaa fyysisen kehon – kehon energioiden – toiminnan ja jatkuvan uudistumisen perusmekanismeihin. Tärkeitä terveyden ylläpitämisen ja palauttamisen näkökohtia ovat ruokavalio ja elämäntapa, joka sopii kehosi ja mielesi luonteeseen ja ottaa huomioon ulkoisen ympäristön.

Historia

Vuosisatoja sitten, ennen kuin buddhalaisuus levisi Tiibetiin, oli tiibetiläisillä, kuten kaikilla muinaisilla kansoilla merkittävää lääketieteellistä tietoa, joka oli kehitetty vuorovaikutuksessa luonnon kanssa.  4. vuosisadan alussa maassa syntyi sen omiin kokemuksiin perustuen uusia lääketieteellisiä ajatuksia.

Tiibetin parantamisen taiteen rikasta ja kattavaa kehitystä auttoivat 7-8 vuosisadan aikana toimineet Tiibetin hallitsijat, jotka tukivat pitkiä, kuukausia jopa vuosia kestäviä konferensseja, joissa Kiinan, Persian, Intian ja Kreikan lääketieteen alalla kokeneet lääkärit esittelivät ja pohdiskelivat omia ajatuksiaan terveyden ja sairauksien hoidosta.

Hedelmällisestä tietojenvaihdosta ja vuorovaikutuksesta syntyi 11. vuosisadalla ainutlaatuinen järjestelmä, joka sisältää fysiologisen ja psykologisen lääketieteen periaatteiden synteesin, johon on lisätty buddhalainen henkinen ymmärrys. Tiibetiläiset elivät suorassa kontaktissa luonnon kanssa.

He ymmärsivät kokemuksen ja tutkimuksen kautta, että ympäristön luonnonvoimat korreloivat suoraan ihmiskehon toimintaan ja vaikuttavat siihen. Kaikki se, mikä muodostaa maailmankaikkeutemme, koostuu viidestä peruselementistä, jotka on kuvattu muinaisissa Tiibetin lääketiedettä käsittelevissä teksteissä.

He määrittelivät luonnon olemassaolon perusvoimat ja niiden ominaisuuksia. Yhteistyössä muiden parhaiden kulttuurien edustajien kanssa kävi selväksi, että näkemys ihmisen terveyden toimivaisuudesta oli pohjimmiltaan sama kaukaisten maiden tietämyksen kanssa.

Kokemusten ja yksityiskohtien jakaminen teki Tiibetin lääketieteestä vielä rikkaamman ja kattavamman.

8 .vuosisataan mennessä kehittyneen tiedon ja kokemuksen ihmisen elimistön toiminnallisuudesta, diagnostiikasta, patologiasta, farmakologiasta ja hoitotavoista kokosi yhteen tuon ajan hyvin kuuluisa lääkäri ja opettaja Yöten Grompo (708 AD).

Hänen teoksensa, ”Neljä lääketieteellistä tantraa” (”Rgyud bzhi” lausutaan Gyushi), on tänä päivänäkin Tiibetin lääketieteen opintojen perusta kaikille lääkäreille.

Tiibetin perinteisen lääketieteen perusperiaatteet

Taudin syyt

Tänä päivänä, kun ihmiskunnalla on käytettävissään yhä täsmällisempää tekniikka tutkimaan kaikkea olemassa olevaa hämmästyttävän pienten hiukkasten tasolla, olemme tottuneet ajattelemaan, että sairauksien syynä ovat bakteerit, virukset tai kehomme osien muodostamat epäsuotuisat aineet. Viimeksi mainittua edistävät ympäristön olosuhteet, väärä ruokavalio ja elämäntapa. Ne ovat laajalle levinneen ajattelutavan mukaan sairauksien perimmäiset syyt.

Itämaissa sairauden perimmäisten syiden selvittäminen menee vielä pidemmälle ja puhutaan tasapainon kadottaneista kehon energioista, joihin koko käsin kosketeltava fysiikka reagoi ja altistuu. Mutta myös tässä voi edelleen kysyä, miksi nämä kehon energiat sotkeutuvat. Eikö sille itselleenkin ole syynsä, kenties alku-alkuaihe?

Tiibetin perinteinen lääketiede tarjoaa kaksitasoisen selityksen sairauksien syihin. Tiibetiläiset kutsuvat omaa perinnelääketiedettään nimellä SOWA RIGPA, ja sillä on kaksi merkitystä, jotka viittaavat myös kahteen näkökohtaan taudin syistä. Nämä antiikin parantamistaidetta korostavan ilmaisun SOWA RIGPA, merkitykset ovat:

”Parannuksen taide”

”Tietoisuuden/tajunnan lisääminen”

Oleellisesti tämä merkitsee sitä, että kun toimimme sairauksien hoitamiseksi tehokkailla lääkkeillä, kirurgisilla toimenpiteillä, hoidoilla tai pyrimme tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn hygienian, oikean ruokavalion ja elämäntapojen mukaan, niin sittenkin leikkaamme vain tautipuun oksia.

Mutta syvemmältä, silmiltämme kätkettyjä syitä ei ole vieläkään raivattu pois, ja me olemme edelleen alttiina taudin uusiutumiselle. Toisin sanoen, olemme vastustaneet sairauksia vain ”Parannuksen taiteen” merkityksessä eli käsitelleet vain sairauksien erittäin suoria syitä.

Mutta päästäksemme lopullisesti vapaaksi sairauksien piiristä, meidän on kuitenkin kumottava niiden syntymekanismit vielä alemmalla tasolla – ei vain fyysisellä tasolla, ei edes energiatasolla, vaan tasolla, jonka alainen kehonenergiamme on. Sairauksien perimmäiset tai epäsuorat syyt on poistettava.

Juuri mielen tasolla näitä ovat elollisen olennon ”mieli” ja sieltä kohoavat tunteet, joiden luonteesta ja syntymekanismeista meillä ei ole täyttä ymmärrystä eikä hallintaa. Tiibetiläisten opetusten mukaan juuri mielen tasolla vallitsevat epätasapainot ja niistä seuraavat tunteet ja häiriöt kehonenergioiden toiminnassa ovat kaikkein alkuperäisemmät syyt sairauksille.

Viimeksi mainittujen kohdalla ”parantamiseksi” voi ottaa avuksi ”tietoisuuden kasvattamisen” eli henkisen toteutumisen.

Sairauksien ensisijaiset syyt

Kaikkein alkuperäisin syy on Tiibetin tradition mukaan MARIGPA eli toisia sanoja käyttäen joko tietämättömyys, tyhmyys tai huomiotta jättäminen. Se ei tarkoita älyllistä tyhmyyttä tai tosiasiallisen tiedon ja taitojen puuttumista. Marigpan olemus käsittele koko tajuttavaa väärin ymmärrettyä olemassaoloa, antaen kaikille fyysisesti nähtäville ja tajuttaville sekä aistillisesti koettaville ilmiöille todellisen ”alkuperäisen” olemuksen.

Samoin on Marigpan ilmaisua oma ”minä”, ”ego” pidettävä todellisena, ajattomana ja kaikesta muusta erillisesti olemassa olevana.  Self-grasping.

Toisaalta voidaan sanoa, että ongelmieni perimmäinen syy on ”minä” eli kun ”minä” on poissa, ei minulla myöskään voi olla ”minun” ongelmiani. Ei ole kärsimyksiä.

Kolm emotsiooni

Hyvänä esimerkkinä ovat ongelmat, joita kohtaamme unissamme. Kaikkien siellä olevien ongelmien perimmäinen syy on asiantila, että me unessa uskomme olevamme siellä todellisesti olemassa. Siten tunnemme siellä hyvin vahvasti pelkoa, häpeää, vihaa, ärsytystä, hämminkiä, ihmetystä.

Kaikki tämä voi tapahtua vain johtuen siitä, että nukkuja loi itselleen unikehon tai uniolemuksen ja uskoi unessa, että se on todellinen. Jos hän ei olisi luonut itseään unessa, unessa ei olisi ollut mitään ongelmia.

Unessa esiintyville täysin todelliselta tuntuville ongelmille paras ratkaisu on herääminen.

Tavallisessa elämässä se olisi pikemminkin valveillaoloa, tietoisuuden (Rigpa tiib.k) saavuttamista, ”minä” suhteellisuuden , syysuhteen  ja epätodellisuuden oivaltamista. Sairauksien alkusyiden tai ensimmäisten aiheiden ylittämiseksi tarvitaan henkistä mestaria tai opettajaa, joka antaa luotettavia ohjeita ja harjoituksia henkisten harjoitusten tiellä. Marigpan ylittämisen tiellä päädytään Rigpaniin, sairauksien ja tuntevien olentojen koko olemassaolon alkuperusteiden ylittämiseen.

Kuitenkin niin kauan kuin meitä ohjaa arjen tietoisuudesta nouseva illuusio, että kaikki ilmenevä on todellisesti olemassa, mukaan lukien ihminen Itse (eli havainnoitsija), luo se ihmisen ja tämän ympäristön välille epämääräisiä suhteita, jotka ilmenevät ajatuksina ja edelleen tunteina.

Tiibetiläisillä on ihmisen tunteille ja niiden vivahteille yhteensä 84000 sanaa, jotka jakautuvat kolmeksi pääasialliseksi mielenmyrkyksi (mental poison):

Himo
(attachment)

Viha
(hatred)

Epätietoisuus
(ignorance or delusion)

Viimeksi mainitut ovat myös sairauden perimmäisen syyn – väärän näkökulman tai Marigpan – kolme lonkeroa, jotka pidemmällä tähtäimellä sekoittavat fyysisen kehomme energiat ja tekevät sairaiksi.

Herää kysymys, miten nämä sen tekevät. Tässä on palattava hetkeksi edelliseen väitteeseeni aineen näennäisyydestä. Itsessään moderni tiedekin puhuu tästä, väittäen, että ainetta sellaisenaan ei ole olemassa, vaan vain prosessit. Aine on vain aistihavainto ainehiukkasten tiuhasta värähtelystä.  Koulutunneilta muistama näitä hiukkasia atomeina, elektroneina jne., kun taas itämaissa kohdistetaan suurempaa huomiota nämä muodostavalle viidelle peruselementille:

Kaikki olemassaolo perustuu näihin elementteihin

Avaruus – kaiken olemassaolon perusta

Tuuli – vapauttaa liikkeen hiukkasista suurempiin rakenteisiin

Tuli – antaa lämpöä, kypsymistä

Vesi – antaa kosteutta ja koherenssia

Maa – antaa lujuuden

Tiibetin lääketieteen jaotusjärjestelmän mukaan kolme mielenmyrkkyä peruselementtien kanssa muodostavat perustan kolmelle kehon energialle. Tiibetissä niitä kutsutaan Kolmeksi Njepaksi eli sanasanalta tulkittuna ”Kolme syytä”:

lung (tuuli) – perustuu tuulen elementtiin

tripa (sappi) – perustuu tulielementtiin

badkan (lima) – perustuu maa- ja vesielementtien yhdistelmään

Nämä kolme kehon energiaa ovat olemassa aineellisella ja tunnetasolla, mutta myös henkisellä eli ajatteluun liittyvällä tasolla.

On myös syytä mainita, että nämä kehon energiat toimivat niin fyysisesti vahvatekoisen, meille havaittavissa ja näkyvissä olevan aineen tasolla, kuin alkuperäisenä värähtelynä valon tasolla. Vaikka sen mukaiset Tiibetin muinaisen perinteen väitteet aineen koostumuksesta hienorakenteisella tasolla valon aaltoina, saattoivat tuntua uskomattomilta muutama vuosikymmen sitten, niin nykypäivän tiede on johtunut vastaavanlaisiin päätelmiin.

Yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka muotoili sanoiksi tämän ilmiön, oli teoreettisen fysiikan tutkija David Bohm (20. joulukuuta 1917 – 27. lokakuuta 1992).

”Massa on ilmiö, joka yhdistää edestakaisin liikkuvia valonsäteitä, aivan kuten ”jäädyttämällä” ne kuvioiksi. Siten aine on kuin tiivistynyttä tai jäätynyttä valoa. ” -David Bohm, Ph.D., Theoretical Physicist, Dialogues with Scientist and Sages, 1986

http://www.theeventchronicle.com/science/frozen-light-created-princeton-university/#

Kolme sairauksien perimmäistä syytä, ts. Psyko-emotionaaliset olotilat saavat ihmisen kehon peruselementit tasapainosta:

Õhk “lung”

* Halut, kiintymykset, takertumiset, tyytymättömät ja alinomaa kasvamaan pyrkivät toiveet, saituus eivät anna tuulen energian olla rauhallisesti. Liian suureksi kasvaessaan se aiheuttaa kuitenkin kaikkia stressin esiintymisiä, unihäiriöitä, sydämen rytmihäiriöitä, ruuansulatushäiriöitä. Kaiken lisäksi puhaltaa tuuli puolestaan voimiinsa tulen ja muuttaa voimakkaammaksi lima energian kanssa ilmenevät kylmät sairaudet.

Tuli "me"

* Viha, kauna, ylpeys, ylimielisyys, mielipaha, raivo johtavat tulen energian epätasapainoon, joka voi ilmetä korkeana verenpaineena, tulehduksina, maksaongelmina jne.

* Epätietoisuus, tyhmyys, laiskuus, tunteettomuus, velttous, apatia, suvaitsemattomuus aiheuttavat sekaannusta maan ja vesi elementtien toiminnassa eli liman energiassa. Sen oireita ovat muun muassa turvotus, lihominen, huimaus, tietyn laiset kystat ja kasvaimet, munuaisongelmat, sukupuolielinten ongelmat, hidas aineenvaihdunta jne.

Luonnollisesti ihmisen elimistössä mainitut kehon energiat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, eivätkä nimetyt sairaudet ja epätasapainot ole aina yhteydessä vain tässä esimerkkinä esiin tuotujen kehon energioiden ja perustunteiden kanssa. Mutta tämä on kuitenkin sairauksien kehittymisen logiikka yleisesti epäsuorien syiden tasolla.

 

Sairauksien suorat syyt.

Edellisen luvun esimerkit kehon energioiden tasapainosta ja sen kautta syntyvistä sairauksista aktivoituvat enimmäkseen sairauksien suorien tekijöiden kautta:

Yhteys väärien ruokailutottumusten ja ruokavalintojen sekä sairauksien välillä on ilmeinen. Suurin osa nykyisistä terveysongelmista johtuu väärästä ja huonolaatuisesta ruuasta. Lisäksi ruuan määrä on väärä. Sopivan ja ravitsevan ruuan valitseminen ja oikean määrän syöminen ovat oleelliset tekijät, jotka auttavat ylläpitämään optimaalisesti terveyttä.

Sopiva elämäntapa liittyy läheisesti terveelliseen ruokavalioon. Vähäinen fyysinen liikunta, ylityö, väärä unirytmi, vähäinen unenaika ja huono unen laatu, tunnepohjaisesti liian kuormitettu elämänmeno, työ ja harrastukset voivat johtaa epäsointuun kehon prosesseissa. Samaan aikaan ulkoisen ympäristön pilaantuminen ja epätasapaino, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi ja huumeiden väärinkäyttö voivat aiheuttaa vakavia immunologisia häiriöitä.

Kausiluonteiset vaikutukset terveyteemme ovat tuttuja kaikille. Kylmät ja kosteat talvet, jolloin ei ole valoa, aiheuttavat monia tyypillisiä sairastumisia.

Jotkut terveysongelmat ovat hyvin yleisiä kesällä. Esimerkiksi keskusteltaessa erikoissairaaloiden lääkäreiden kanssa he huomauttavat usein, että kesä on runsaiden sydänkohtausten aikaa ja syksyllä ihmisillä on keuhko-ongelmia.

Tämä selitetään Tiibetin lääketieteen näkemyksellä erilaisten luonnollisten elementtien aktiivisuuden lisääntymisestä ja vähentymisestä vuodenaikojen vaihtelussa. Siksi on hyvä kiinnittää huomiota myös oikeaan ravitsemukseen ja elämäntyyliin eri vuodenaikoina.

Eräs sairauksien perusteiden ryhmä tiibetiläisessä lääketieteessä ovat ns. ”provokatoriset” sairaudet, jotka viittaavat omalla nimellään johonkin yliluonnolliseen. Kuitenkin viittaavat muinaisten opetusten useat provakatoorisisiksi alkusyiksi eritellyt, aiemmin ihmissilmälle näkymättömät vaikutukset, viruksiin ja bakteereihin.

 

Yhteenvetona:

Nyt, kun tiedämme sairauksien ensisijaiset ja toissijaiset syyt sekä Tiibetin lääketieteen (Sowa Rigpa) kaksi olennaista merkitystä, voimme ymmärtää, kuinka muinaisessa perinteessä näitä tietoja taitavasti yhdistelemällä hoidettiin ja parannettiin ihmisiä.

Itseasiassa voidaan sanoa, että Sowa Rigpaa merkityksessä ”parantamisen taide” käytettiin sairauksien toisen tason perusteiden poistamiseksi ja parantamiseksi. Sowa Rigpan metodiikka ”tietoisuuden/tajunnan lisääjänä” toimii myös sairauksien perimmäisten syiden – juuresta – loppuun raivaamisen työkaluna.

Ensimmäiseen ovat metodiikaksi opetukset oikeista dieeteistä, elintavoista, tiibetiläinen äärimmäisen keskeinen ja omaperäinen farmakologia ja hyvinkin tehokkaat hoitomenetelmät (esimerkiksi lämpöhoidot moksalla, lämmittäminen öljy ja lääkeyrttityynyllä eli horme, koputustekniikat kepeillä, akupunktio, kääreet ja kylvyt, hoidot erilaisilla luonnon kivillä, puhdistusterapiat, suoneniskentä jne.)

Mutta sairauksien alkuaiheiden ”parantamiseksi” käytetään tiibetin rikkaiden henkisten opetusten arkkua, mikä auttaa himosta, vihasta ja tietämättömyydestä hiipunutta mieltä pääsemään vapaaksi ehdollisista tunteista. Metodeiksi käyvät meditaatio, mietiskely, visualisointi, rituaalit, mantrat ym.